Chiusura biblioteca comunale

Si informa la cittadinanza che dal 18/04/2022 al 22/04/22 la biblioteca comunale rimarrà chiusa.